0877 200 595

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "КЛЕАНИТА.БГ”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „КЛЕАНИТА.БГ” ЕООД, наричано по-долу "КЛЕАНИТА.БГ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://cleanita.bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

„КЛЕАНИТА.БГ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204692249, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Аспарухово, ул. Кирил и Методий № 100, имейл адрес: office@cleanita.bg , телефон: 0877200595

„КЛЕАНИТА.БГ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 430955

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://cleanita.bg/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://cleanita.bg/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „КЛЕАНИТА.БГ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "КЛЕАНИТА.БГ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „КЛЕАНИТА.БГ”.

1. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „КЛЕАНИТА.БГ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „КЛЕАНИТА.БГ” e достъпен на сайта https://cleanita.bg/ , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от „КЛЕАНИТА.БГ” услуги, включително, но не само почистване на домове и офиси, допълнителни услуги като почистване на фурни и хладилници отвътре, почистване на прозорци, гладене и др.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) „КЛЕАНИТА.БГ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://cleanita.bg/ и на IP адреса на Потребителя.
(2) „КЛЕАНИТА.БГ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „КЛЕАНИТА.БГ”.

Чл. 4 (1) „КЛЕАНИТА.БГ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „КЛЕАНИТА.БГ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “КЛЕАНИТА.БГ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „КЛЕАНИТА.БГ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „КЛЕАНИТА.БГ”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „КЛЕАНИТА.БГ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „КЛЕАНИТА.БГ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „КЛЕАНИТА.БГ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “КЛЕАНИТА.БГ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „КЛЕАНИТА.БГ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “КЛЕАНИТА.БГ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „КЛЕАНИТА.БГ”.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „КЛЕАНИТА.БГ”.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „КЛЕАНИТА.БГ”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „КЛЕАНИТА.БГ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „КЛЕАНИТА.БГ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „КЛЕАНИТА.БГ”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

3. ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „КЛЕАНИТА.БГ”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „КЛЕАНИТА.БГ” услуги в електронния магазин.
(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „КЛЕАНИТА.БГ”.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.
(2) Необходимо е Потребителят да избере дата и час на посещение и способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

4. ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на услугите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „КЛЕАНИТА.БГ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 „КЛЕАНИТА.БГ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „КЛЕАНИТА.БГ” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „КЛЕАНИТА.БГ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока или услуга.

5. ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уеб сайта възможности. На https://cleanita.bg е възможно плащане с кредитни и дебитни карти през платежна страница на обслужващата ни банка ( Fibank ) С регистрирани карти и микро сметки през системата ePay.bg В брой на каси EasyPay по банков път и PayPal.

Условия на плащане с карта за избраната стока / услуга
1. Cleanita.bg приема следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

2. Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

3. Моля, проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет.

4. Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

5. Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ). Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.

6. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Политика за осигуряване на защита на данните при плащане
КЛЕАНИТА.БГ ЕООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате

Чл. 15 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 16 „КЛЕАНИТА.БГ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „КЛЕАНИТА.БГ”.

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 17 (1) (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „КЛЕАНИТА.БГ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.
(3) „КЛЕАНИТА.БГ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „КЛЕАНИТА.БГ“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „КЛЕАНИТА.БГ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия е предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

7. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 18 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „КЛЕАНИТА.БГ“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “КЛЕАНИТА.БГ“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
(6) „КЛЕАНИТА.БГ“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(7) Когато „КЛЕАНИТА.БГ“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

8. ГАРАНЦИИ

Чл. 19 Потребителите се ползва от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

9. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20 „КЛЕАНИТА.БГ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

10. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 21 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „КЛЕАНИТА.БГ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „КЛЕАНИТА.БГ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „КЛЕАНИТА.БГ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „КЛЕАНИТА.БГ”, „КЛЕАНИТА.БГ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „КЛЕАНИТА.БГ”.

Чл. 22 (1) „КЛЕАНИТА.БГ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „КЛЕАНИТА.БГ” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „КЛЕАНИТА.БГ” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.
(3) „КЛЕАНИТА.БГ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „КЛЕАНИТА.БГ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „КЛЕАНИТА.БГ” или прекратяване поддържането на уебсайта му. (2). При прекратяване на договора „КЛЕАНИТА.БГ” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 24 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 25 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

12. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл 26. Органите, регулиращи дейността на „КЛЕАНИТА.БГ“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 27 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си

14. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 28 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29 (1) „КЛЕАНИТА.БГ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „КЛЕАНИТА.БГ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 30 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

НА СТЪПКА ОТ ЩАСТЛИВ ДОМ